Değişkenler bir programlama dilinde temel verileri saklamak ve bu verileri sonradan kullanmak için kullanılan bellek bölgeleridir.

C#’ta değişken şu şekildeki tanımlanır:

VeriTipi DegiskenAdi ;

Tamsayı veri tipleri; sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong.

Virgüllü Sayı Veri Tipleri; float, double, decimal.

Tek Karakter Veri Tipi; char.

Karakter dizisi Veri Tipi; string.

True/False Veri Tipi; bool.

Tarihsel Veri Tipi; DateTime.

C# Adı CTS Karşılığı Açıklama Max ve Min aralık yada değeri
sbyte System.Byte 8 bit işaretli tamsayı -128 : 127
short System.Int16 16 bit işaretli tamsayı -32.768 : 32.767
int System.Int32 32 bit işaretli tamsayı -2.147.483.648 : 2.147.483.647
long System.Int64 64 bit işaretli tamsayı -9.223.372.036.854.775.808 : 9.223.372.036.854.775.807
byte System.Byte 8 bit işaretsiz tamsayı 0 : 255
ushort System.UInt16 16 bit işaretsiz tamsayı 0 : 65.535
uint System.UInt32 32 bit işaretsiz tamsayı 0 : 4.294.967.295
ulong System.UInt64 64 bit işaretsiz tamsayı 0 : 18.446.744.073.709.551.615
float System.Single 32 bit tek kayan sayı +yada – 1,5*10-45 : + ya da – 3,4*1038 (virgülün sağında ve solunda 7 basamak)
double Sytem.Double 64 bit çift kayan sayı +yada – 5*10-324 : + ya da – 1,7*10308 (virgülün sağında ve solunda 15-16 basamak)
decimal System.Decimal 128 bit ondalıklı sayı +yada – 1,0*10-28 : + ya da – 7,9*1028 (virgülün sağında ve solunda 28-29 basamak) 
bool System.Boolean
true ya da false
char System.Char Tek Karakter
16 Unicode karakterleri
string System.String Karakter dizileri
16 Unicode karakter dizileri
DateTime System.DateTime Tarih
gün/ay/yıl saat – 23.02.2010 12:00:00
byte sayi1 = 0;  //0 ve 255 arası
sbyte sayi2 = -120; //-128 ve 127 arası
//hafızada 1byte yer kaplar

short sayi3 = 15056; //-32768 ve 32767 arası
ushort sayi4 = 65000; //0 ve 65535 arası
//hafızada 2 byte yer kaplar

int sayi5 = 148795413; //-2.147.483.648 ve +2.147.483.647 arası
uint sayi6 = 76745621; // 0 ve 4.294.967.295 arası
//hafızada 4 byte yer kaplar

long sayi7 = -7103456094932;
//-9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807
ulong sayi8 = 1134576849039032; //0 ile 18.446.744.073.709.551.615
//hafızada 8 byte yer kaplar

float sayi9 = 11.29f; //4 byte //-3.402823E38 ve +3.402823E38
double sayi10 = 45.23d; // 8 byte //-1.79769313486232E308 ve +1.79769313486232E308
decimal sayi11 = 123.456M; //16 byte //-7.9E1028 ve +7.9E1028

DateTime Tarih = DateTime.Now; //8 byte // 1/1/0001 12:00:00 ve 31/12/9999 23:59:59
//DateTime.Now - şu anın tarihini atar

string AdSoyad = "Emrah Yumuk" ; // ~ (2 byte x harf adedi) yer kaplar

bool Evet = true; //4 byte //True veya False
bool Hayır = false;

NOT: Eğer tanımladığımız değişkenin en başına “const” yazarsak değişkeni sabitlemiş oluruz. Yazdığımız programda bir daha bu değişkeni değiştiremeyiz.

const int Sayi = 25;

C# Server İç (Internal) IP Alma

C#’ta server iç (internal) ip adresi alma:var ipAddress = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList.FirstOrDefault(ip => i...… Devamını oku...